ZAJĘCIA

PROGRAM EDUKACYJNO-ZAWODOWY „JUŻ SIĘ NIE BOJĘ”
REALIZOWANE ZAJĘCIA

Celem projektu jest wyposażenie wychowanków w odpowiednie kompetencje społeczne i indywidualne, dzięki którym możliwe będzie satysfakcjonujące i zgodne z normami społecznymi, realizowanie siebie w różnorodnych rolach społecznych właściwych dla osoby dorosłej. Dlatego istotne jest organizowanie wszechstronnych zajęć kształtujących kompetencje psychologiczne-społeczne. Proponowane działania w projekcie mają charakter kompleksowy, gdyż dotyczą organizacji różnorodnych form szkoleń, warsztatów i doradztwa oraz możliwości sprawdzenia swoich kompetencji w warunkach mieszkania środowiskowego. Realizacja programu modułów szkoleniowych “Już się nie boję” jest zaplanowana na rok szkolny. Jednakże ze względu na fakt, iż wychowanki przychodzą do Ośrodka w trakcie roku szkolnego (zależy to od Sądów Rodzinnych) realizacja projektu jest zaplanowana na dwa lata.
ZAJĘCIA PROGRAMU „JUŻ SIĘ NIE BOJĘ” . W ramach realizacji tego zadania zrealizowane zostaną następujące działania:
1. ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE – 95 godzin. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i indywidualne.
- „ABC przedsiębiorczości” – 10 godzin: wskazanie możliwej drogi aktywizacji zawodowej jaką jest założenie własnej firmy, przygotowanie wychowanek do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- „Pierwsza praca” – 10 godzin: zaznajomienie z aktywnymi formami poszukiwania pracy i korzystania z instytucji wspomagających, przygotowanie do aktywnego poszukiwanie pracy, w tym: prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, opracowywania dokumentów aplikacyjnych.
- „Prawo na co dzień” – 15 godzin: zapoznanie dziewcząt z aktualnymi przepisami prawa, najważniejszymi dla ich funkcjonowania po opuszczeniu placówki, zapoznanie ze specyfiką pracy Sądu, procesu sądowego, zasadami zachowaniem na sali sądowej.
- „Ja i moja rodzina” -15 godzin: kształtowanie kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z dojrzałym pełnieniem ról społecznych, kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych (kompetencje rodzicielskie),
- Zaplanuj karierę” -15 godzin: poszerzenie umiejętności dokonania realnej oceny własnego potencjału: mocnych, słabych stron, wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji osobowych i zainteresowań zawodowych oraz wartości pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
- „Technologia informatyczno-biurowa” (zajęcia warsztatowe)- 10 godzin: zdobycie praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych: fax, kopiarka, telefon itp..
- „Otwarte drzwi” – 20 godzin: wizyty w instytucjach użyteczności publicznej: bank, urzad pracy
2. ZAJĘCIA PRAKTYCZNEI I TEORETYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Obejmują one zajęcia teoretyczne i praktyczne z gastronomii o kierunku kucharz w wymiarze rocznym 130 godzin i kelner 30 godzin lub fryzjerstwa w wymiarze 110 godzin. Program obejmuje poniższe zawody ze względu: na preferencje wychowanek.
3. PRAKTYKI W ZAKŁADACH PRACY. Organizacja praktyk jest istotna ze względu możliwość sprawdzenie swoich umiejętności w warunkach środowiskowych, poza placówką, poznanie rzeczywistych warunków pracy, oczekiwań pracodawców. Wyjście poza placówkę jest ponadto bardzo istotnym czynnikiem kształtowania kompetencji społecznych.
4. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – COACHING – w realizacji założeń projektu wykorzysta się metodę coachingu w odniesieniu do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym celem wsparcia ich w integracji zawodowej i społecznej. Osoba prowadząca indywidualne zajęcia pozna potencjalne predyspozycje społeczne i zawodowe beneficjentek, co pozwoli ukierunkować je na wybór optymalnej drogi rozwoju, opracowanie indywidualnych planów działania, wprowadzenie w uwarunkowania i procedury rynku pracy. Coaching pozwoli, poprzez nawiązanie indywidualnego, partnerskiego kontaktu na odkrycie i rozwijanie predyspozycji wychowanek, kształtowanie ich odpowiedzialności za dalszy rozwój.
Na zakończenie programu zostanie opracowany PODRĘCZNIK dla wychowanek opuszczających placówkę . Będą w nim materiały obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania społecznego, przydatne na starcie w dorosłe życie. Taka publikacja znacząco ułatwi wychowankom rozwiązywanie bieżących problemów po opuszczeniu Ośrodka. Podjęcie tego działania wynika z badań ankietowych absolwentek placówki. Oraz zostanie zorganizowana MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROMUJĄCA EFEKTY RELIAZJI PROJEKTU I DOBRE PRAKTYKI. Konferencja jest przeznaczona dla osób pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Edukacji z udziałem przedstawicieli współpracujących placówek z krajów nadbałtyckich.Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.